اللهم و صلّ علی الطاهرة البتول، الزهراء ابنة الرسول، امّ الائمة الهادین ... و مستودعاً لحکمة؛ (بحارالانوار ، ص 181) اللهم صلّ علی فاطمة بنت نبیّک و زوجه ولیّک و امّ السبطین الحسن و الحسین ...؛(بحارالانوار، ج 99 ، ص 45) اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سرّ المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک
چکیده مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
شماره سفینه - سفینه 49
دوشنبه ، 16 فروردين 1395 ، 07:58

ابوطالب7، برگزیده‌ای ناشناخته

حامد فرج‌پور

چکیده: پیامبر اکرم، حضرت صدیقه کبری و امامان دوازده گانه شیعه:، از جانب خداوند متعال برگزیده شده‌اند. این موضوع از دیرباز برای شیعیان حقیقتی روشن بوده است. دومین گروه برگزیده، گروه دیگری از برگزیدگان الهی‌اند که در رتبة بعدی جای دارند. این نوشتار به معرفی این افراد و جایگاه ایشان می‌پردازد. جناب عبدالمطلب، ابوطالب، حمزه سید الشهداء، جعفر طیار: نمونه‌هایی از افراد این برگزیدگان ناشناخته هستند.

کلیدواژه‌ها: اهل بیت:، برگزیدگان الهی، عبدالمطلب، حمزه سیدالشهداء، جعفر طیار، ابوطالب.

*************************

لامية شيخ البطحاء لأبی‌طالب بن عبدالمطلب الهاشمي القرشي و شرحها

السید احمد الحسینی

چکیده: نگارندة محقق، در این گفتار، ابتدا مقدمه‌ای در عظمت حضرت ابوطالب7 و اهمیت قصیدة لامیه آورده است. آنگاه متن قصیده را با توضیحاتی بر گرفته از کتاب "زهرة الادباء فی شرح لامیة شیخ البطحاء" نوشته شیخ جعفر نقدی و منابع دیگر می‌آورد.

کلیدواژه‌ها: قصیده لامیه – شرح؛ زهرة الادباء فی شرح لامیة شیخ البطحاء (کتاب)؛ نقدی، جعفر.

*************************

ترجمه و شرح قصیدة ایمان ابی‌طالب از دکتر عماد عبدالکریم سرور

فهیمه فهیمی‌نژاد

چکیده: این گفتار، ترجمه و شرح قصیده عماد عبدالکریم سرور دانشمند معاصر سوری در باب ایمان ابوطالب است. در این قصیده که در پایان کتاب او صحوة الطالب فی ردّ الشبهات عن ابی‌طالب آمده و نوعی تلخیص کلّ کتاب به شمار است، شاعر به شیوة نقضی و حلّی ایمان ابوطالب را ثابت و گزارش می‌کند. نگارنده مقاله، موارد نیازمند به شرح را توضیح داده است.

کلیدواژ‌ه‌ها: ابوطالب بن عبدالمطلب- ایمان؛ سرور، عماد عبدالکریم- قصیده؛ صحوة الطالب فی ردّ الشبهات عن ابی‌طالب (کتاب)؛ ابوطالب بن عبدالمطلب- ادبیات عرب.

******************

 

 

اختیار خبیث؛ نقدی بر دیدگاه مولوی در بارة حضرت ابوطالب7

احمد احمدی

چکیده: این مقاله به بررسی دیدگاه رایج اهل تسنن در مورد ایمان حضرت ابوطالب7 و تأثیر آن بر کتب صوفیه می‌پردازد، و بطور خاصّ بر مثنوی مولوی تأکید می‌کند. دیدگاه مولوی در این مورد و دیدگاه‌های مختلف شارحان مثنوی در این مقاله بررسی شده و بطور تطبیقی، از یک سوی با کلمات خاندان پیامبر6 و از سوی دیگر با سیاست‌های دولت‌های بنی‌امیه و بنی‌عباس تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها: ایمان ابوطالب – نقد دیدگاه صوفیه؛ مولوی – نقد و بررسی دیدگاه‌ها؛ ایمان ابوطالب – نقد دیدگاه اهل تسنن؛ مقامات ابوطالب – تحلیل تاریخی.

*************************

نقدی بر رویکرد صحابه‌نگاران به حضرت ابوطالب7  با تکیه بر ابن حجر و کتاب الاصابة

محمدرضا هدایت پناه

چکیده: هدف نگارنده در این گفتار، بررسی عملکرد صحابه‌نگاران به ویژه ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابة در زمینة تعریف صحابه و اثبات صحابی بودن افراد و مقایسه آن با عملکرد آنان در باره ایمان ابوطالب است. نشان دادن این دو عملکرد، به خوبی گویای برخورد سیاسی با موضوع ایمان حضرت ابوطالب خواهد بود.

کلیدواژه‌ها: صحابه‌نگاران، ایمان ابوطالب، تعریف صحابی، راه‌های اثبات صحابه، ابن حجر عسقلانی، الاصابة فی تمییز الصحابة (کتاب).

*************************

 

سه نکته و بایستة پژوهشی در مورد حضرت ابوطالب7

سید محمدکاظم طباطبایی، سید حسن افتخارزاده، غلامحسین تاجری‌نسب

چکیده: در این گفتار، سه نکته و بایستة پژوهشی در مورد حضرت ابوطالب7 از دکتر سید محمد کاظم طباطبایی، دکتر سید حسن افتخارزاده و دکتر غلامحسین تاجری‌نسب آمده است.

نکته اول در این زمینه است که گفتارهایی که در زمینة اثبات ایمان حضرت ابوطالب7، رویکرد احتجاج را در پیش گرفته‌اند، باید نقد روایات صحیح بخاری و مسلم را هدف قرار دهند، یا به روش سنتی علم الحدیث یا به روش تحلیلی تاریخی. نکته دوم، خاطره‌ای است از استاد فقید مصری، عبدالفتاح عبدالمقصود، و اعتراض برخی از عالمان ایرانی به او در زمینة ایمان ابوطالب7 که منجر به نگارش کتاب "السقیفة و الخلافة" به دست او شد. نکتة سوم – که دل نوشته‌ای به شیوه ادبی نوشته شده – تذکّری است به این مطلب که بعضی از مورخان اهل تسنن، یکی از نامهای ابوطالب7 (عبد مناف) را دلیل بر مشرک بودن حضرتش دانسته و "مناف" را نام یک بُت در دورة جاهلی دانسته‌اند، بدون اینکه مانند دیگر بتهای مشهور، منطقه و بتکده و پرده‌داران آن یاد شود.

کلیدواژه‌ها: طباطبایی، سید محمدکاظم؛ افتخارزاده، سیدحسن؛ تاجری‌نسب، غلامحسین؛ عبدالمقصود، عبدالفتاح؛ ایمان ابوطالب – نقد احادیث اهل تسنن؛ روش تاریخی؛ السقیفة و الخلافة (کتاب)؛ عبد مناف – تحلیل تاریخی. دوره جاهلیت – بت‌های مشهور؛ ابوطالب – بایسته‌های پژوهشی؛ ابوطالب – متون ادبی.

*************************

بغیة الطالب لإیمان ابی طالب

عبدالرسول برزنجی شافعی (متوفی 1103)

 تصحیح و تحقیق: سید مجتبی میر شاه‌ولدی

حمید سلیم گندمی

چکیده: بغیة الطالب لإیمان ابی‌طالب، رساله‌ای در اثبات ایمان ابوطالب از محمد بن رسول برزنجی دانشور شافعی (متوفی 1103 ق) است. وی سخن را با تعریف اسلام و ایمان آغاز می‌کند و به نقل از محدثان و متکلمان سنّی، سخن گفتن به لفظ توحید و نبوت را شرط انحصاری ایمان می‌داند، بلکه هر کاری را که ایمان به خدا و رسول را نشان می‌دهد، نشان دهندة ایمان می‌داند. به نظر وی، بر اساس اشعار و مواقف ابوطالب، باید او را در شمار پیشکسوتان در ایمان به پیامبر دانست. آنگاه به برخی از اشکالهایی که در این زمینه مطرح شده، پاسخ می‌گوید.

برزنجی پیش از این رساله، رساله‌ای دیگر به نام سداد الدین نگاشته که در این نوشتار، به آن ارجاع می‌دهد.

کلیدواژه‌ها: برزنجی، محمد بن رسول (م 1103 ق)؛ بغیة الطالب لإیمان ابی‌طالب (کتاب)؛ ایمان ابوطالب – دانشمندان اهل تسنن؛ سداد الدین (کتاب).

*************************

چهرة وفا؛ به یاد شعب ابی‌طالب و دیدار سیمای زیبای وفاداری و حمایت یاران

                                                                                آیت الله میرزا خلیل کمره‌ای

به کوشش: علی اکبر صفری

چکیده: نویسنده (مرحوم آیت الله میرزا خلیل کمره‌ای) در این گفتار، دشواری‌های مسلمانان در شعب ابی‌طالب را بر می‌شمرد و قصیدة لامیه ابوطالب را سرود حماسی جوانان مسلمان محاصره شده می‌داند. آنگاه به ترجمة منظوم آن به فارسی توسط غلامرضا دبیران اشاره می‌کند. نویسنده به دولت‌های مسلمان پیشنهاد می‌دهد که این قصیده را به عنوان سند افتخار آن سالهای دشوار، ترویج کنند. همچنین علت مظلومیت ابوطالب را سیاست‌های بنی‌امیه در ظلم به اهل بیت: می‌داند. این نوشتار برای نخستین بار منتشر می‌شود.

کلیدواژه‌ها: کمره‌ای، خلیل؛ ابوطالب – قصیده لامیه؛ شعب ابی‌طالب؛ تاریخ اسلام؛ دبیران، غلامرضا؛ قصیده لامیه – ترجمه منظوم فارسی؛ مظلومیت ابوطالب؛ بنی‌امیه – ظلم به اهل بیت:.

*************************

بازخوانی مقالۀ «معلوم زدایی از علم باری تعالی»

محمد بیابانی اسکویی

چکیده: این مقاله، پاسخی بر مقالة "معلوم‌زدایی از علم باری تعالی" است که محمدرضا ارشادی‌نیا بر مقالة پیشین نگارنده در زمینة علم بلا معلوم نوشته است. نگارنده، توضیحاتی در مورد علم حصولی و رابطه علم با عالِم و معلوم، همراه با دیدگاه شماری از فیلسوفان مانند سید محمد حسین طباطبایی، مرتضی مطهری آورده است.

کلیدواژه‌ها: ارشادی‌نیا، محمدرضا؛ علم حصولی؛ علم حضوری؛ رابطه علم با معلوم؛ طباطبایی، سید محمدحسین؛ مطهری، مرتضی.

 

 

 

آخرین بروز رسانی مطلب در دوشنبه ، 16 فروردين 1395 ، 08:01
 

خبرنامه

نــــام:

ایمیل: