معرفی نشریات چاپ
شماره سفینه - سفینه 1
يكشنبه ، 19 شهریور 1391 ، 11:58

عبدالحسين طالعى


معرفت (ماهنامه)، شماره 71 و  73
(سال 12، شماره 8 و 10)، آبان و دى 1382

معرفت ـ نشريه مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى ـ ، شماره 71 را به موضوع «قرآن و اهل بيت :»، و شماره 73 را به «علوم قرآنى» اختصاص داده است. عناوين مقالات شماره 71 چنين است  :
1 ـ نياز به روايات در تفسير قرآن / على اكبر بابايى.
2 ـ روش تفسيرى مورد تأييد اهل بيت: / مصطفى كريمى
3 ـ اهل بيت :و تأويل قرآن / سيد حسين تقوى
4 ـ نقش اهل بيت :در تفسير تابعين / حسين علوى مهر
5 ـ آسيبشناسى فهم قرآن از منظر اهل بيت: / على محمد قاسمى
6 ـ عرضه بر قرآن، راه زدودن آسيبهاى تفسير روايى / محمد هادى معرفت، ترجمه محمد سلطانى
7 ـ اعتبار روايات معصومان :در تفسير قرآن / جعفر انوارى
8 ـ سيرتاريخى تدوين تفاسير روايى شيعه / اسدالله جمشيدى
9 ـ اهل بيت: وتفسير موضوعى قرآن / محمد رضا داوودى
10 ـ مبانىِ نقلىِ فهم روايات تفسيرى اهل بيت: در الميزان / نيكزاد عيسى زاده
هر كدام از ده مقاله ياد شده، پيوند ناگسستنى ميان قرآن و عترت را ـ كه در حديث متواتر ثقلين بيان شده ـ از ديدگاهى، بررسى مىكند. مستندات مطالب، با دقّت تمام قيد شده است. البتّه برخى از مقالات اين مجموعه ـ مانند هر نوشته ديگرى از هر صاحب نظرى ـ مىتواند در معرض نقد و بررسى علمى قرار گيرد. امّا نفسِ توجّه نشريه «معرفت» به اين حقيقتِ بسيار مهم و مغفول، شايسته قدردانى است.
امّا در شماره 73، برخى ديگر از مباحث علوم قرآنى مطرح شده، كه بيشتر ناظر به ديدگاههاى خاورشناسان وبرخى از پيروان آنها است، يعنى ديدگاهى كه قرآن را ـ در نهايت ـ كتابى بشرى مي‌داند، كه تمام تصرّفات مربوط به كتابهاى بشرى در آن راه دارد.
عناوين مقالات اين شماره به شرح زير است  :
1 ـ دست نياز به سوى قرآن و روايات / مصطفى كريمى
2 ـ اهل بيت پيامبر:، مفسّران آگاه به تمام قرآن / على اكبر بابايى
3 ـ الهى بودن الفاظ قرآن / گروه كارورزىِ وحى
4 ـ ريشهيابى رويكرد ظاهر گرايانه در فهم قرآن / على اسعدى
5 ـ قرآن و آن قوم ديگر / سيد ابوالحسن حسينى اديانى
6 ـ تبعيت از ديدگاه قرآن / پريچه ساروى
7 ـ برزخ، حقيقتى انكارناپذير / على محمد قاسمى
8 ـ درآمدى بر رابطه قرآن و علوم / على رضايى بيرجندى
9 ـ بازشناسى پژوهشها و انديشههاى قرآنىِ بديع الزمان سعيد نورسى / على راد
در اينجا، ضمن تقدير از توجّه نويسندگان به موضوعهايى نوپديد، به اين نكته توجّه مي‌دهد كه تنها برخى از اين مقالات، «چكيده» دارند. با توجّه به حجمِ نسبتآ زيادِ مقالات، فراوانىِ مطالب خواندنى و كمبود فرصت، بجا است كه اين مهم، مدّ نظر مديران نشريه معرفت قرار گيرد.
 

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 18 آذر 1391 ، 11:17